WATER/WASTEWATER / Seawater Analyses

Seawater Analyses

 


 

 ANALİZ PARAMETRELERİ 

Deniz Suyu Analizlerinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Ölçüm ve Analiz Yapmaya Yetkilendirilmiş Parametre Listemiz. 

 ÇŞB
 PARAMETRE  ANALİZ METODU

pH

SM 4500 H+  B

Sıcaklık

SM 2550 B

Bulanıklık-Işık Geçirgenliği 

TS 5091 EN ISO 7027

Çözünmüş Oksijen /Oksijen Doygunluğu

SM 4500-O C/G

Tuzluluk

SM 2520 B

Renk

TS EN ISO 7887

Askıda Katı Madde

TS EN 872

Parçalanabilir Organik Kirleticiler

SM 5210 B

Toplam Organik Karbon

TS 8195 EN 1484

Ağır Metaller

EPA 3015 A

(As, Cd, Cr, Cu, Hg ,Ni, Pb, Zn, Sn, B, Fe, V, Al, Br, Ba, Be, Co)

EPA 200.7

Pestisitler (Fosforlu)

(Alachlor, Atrazine, Azinphos-Methyl, Bentazone, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Demeton, Dichlorvos, Diuron, Fenitrothion, Isoproturon, Linuron, Malathion, Mecoprop methyl ester, Mevinphos, Simazine, Triazophos, Trifluralin, 2,4-D (ester),  2,4-D (nonester))

EPA 3510 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8141 A

Pestisitler (Klorlu)

(Aldrin, Atrazin, DDT, Dieldrin, Endosulphan, Endosulphan (Alpha), Endrin, Isodrin, Hexachlorocyclohexane (HCH))

TS 2627 EN ISO 6468

Petrol Hidrokarbonları/ Ham Petrol ve Petrol Türevleri/ Katran ve Petrol Kökenli Yağlar

TS EN ISO 9377-2

Fenoller

(4-Chloro 3-methylphenol, 2,4-Dichlorophenol, Phenol, Chlorophenols, Halogenated phenols, o-Chlorophenol, p-Chlorophenol, m-Chlorophenol,  Pentachlorophenol (PCP), 4-(para)-Nonylphenol, 4-n-Octylphenol, Para-Tert-Octylphenol)

EPA 3510 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D

Ftalatlar

(Di(2-ethylhexyl) phthalate

EPA 3510 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D

Yüzey Aktif Madde  (MBAS) (Anionic-Nonionic)

SM 5540 B/C/D

Halojenli Hidrokarbonlar

(C10-13 Chloralkanes )

EPA 3510 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D

Amonyak , Amonyak Azotu, Amonyum, Amonyum Azotu

SM 4500 NH3- B/F

Nitrat /Nitrat azotu

SM 4500 NO3-   E

Nitrit/Nitrit Azotu

SM 4500 NO2-   B

Kjeldahl Azotu

SM 4500 Norg B

Toplam Azot

TS EN 12260

TRIX

SM 4500 NO2-   B

SM 4500 NO3-   E

SM 10200 H

SM 4500 O C/G

SM 4500 P B/E

Toplam Fosfor/ Fosfat Fosforu (a)

SM 4500 P B/E

Yüzer Madde

İşletme İçi Metot-N-04

Krom +6 (Cr+6)

ASTM D 1687

Serbest Siyanür /

SM. 4500 CN- C

Toplam  Siyanür

SM. 4500 CN- E, I

Aromatik Hidrokarbonlar

(Benzene, Trichlorobenzene, Toluene,

o,m,p-Xylene)

EPA 5021 A

EPA8260 C

Fenol İndeksi

TS 6227 ISO 6439

Klorofil-a (Üretkenlik)

SM 10200 H

Mineral Yağlar ve Türevleri

TS EN ISO 9377-2

Yarı Uçucu Halojenli Aromatik Hidrokarbonlar

(Trichlorobenzene (TCB), Pentachlorobenzene, Hexachlorobenzene(HCB),Brominated-diphenylethers, Pentabromobiphenylethers)

 

EPA 3510 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D

Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH)

(Benzo(b) fluoranthene, Benzo(k)fluranthene, Benzo(g,h,i) perylene, Benzo(a) pyrene, Fluoranthene, Inden(1,2,3-cd) pyrene, Naphthalene )

 

 

EPA 3510 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D

Uçucu Hidrokarbonlar

(Dichloromethane, Trichloroethylene (TRI),Perchloroethylene (PER), 1,1,1-Trichloroethane,1,1,2-Trichloroethane, Carbontetrachloride,1,2-Dichloroethane(EDC), Hexachlorobutadiene(HCBD), Trichloromethane,  Acetic acid, Acetone, Butyl alcohol)

EPA 5021 A

EPA 8260 C


 

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Deniz Suyu Analizlerinde TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Parametre Listemiz. 

TURKAK 
 PARAMETRE ANALİZ METODU 

pH Tayini, Elektrokimyasal Metot

TS EN ISO 10523

SM 4500 H+ B

İletkenlik (EC) Tayini, Laboratuvar Metodu

SM 2510 B

Tuzluluk Tayini, Elektriksel İletkenlik Metot

SM 2520 B

Renk Tayini, Spektrofotometrik Metot

TS EN ISO 7887

Sıcaklık Tayini, Laboratuvar Metodu

SM 2550 B

Bulanıklık -Işık Geçirgenliği Tayini, Görsel Karşılaştırma Metot

TS 5091 EN ISO 7027

Toplam Katı Madde (TKM) Tayini, Gravimetrik Metot

TS 7093

Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini, Gravimetrik Metot

SM 2540 C

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini, Gravimetrik Metot

TS EN 872

Toplam Uçucu Katı Madde (TUKM) Tayini, Gravimetrik Metot

TS 7888

Çökebilen Katı Madde (ÇKM) Tayini, Volumetrik Metot 

TS 7092

Toplam, Serbest, Zayıf Asitte Çözünebilen Siyanür (CN-) Tayini, Spektrofotometrik Metot

SM 4500-CN-C, E, I

Sülfit (SO3-2 ) Tayini, Titrimetrik Metot

SM 4500-SO3-2 B

Sülfür (S-2 ) Tayini, Kolorimetrik Metot

SM 4500-S-2 D

Fenol İndeksi Tayini, Spektrofotometrik Metot

TS 6227 ISO 6439

İyon Kromatografi ile Anyon Tayini (SO4-2, PO43-)

TS EN ISO 10304-1

Klorofil-a Tayini, Spektrofotometrik Metot

SM 10200 H

TOK Cihazı ile Toplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini

ISO 8245

TS 8195 EN 1484

TN Cihazı ile Toplam Azot (TN) Tayini

TS EN 12260

Toplam Kjeldahl Azotu

SM 4500-B

Organik Azot (N-org) Tayini, Hesap Metodu

TS EN 12260

ASTM D1426

TS EN ISO 10304-1

TOX Cihazı ile Adsorblanabilir Organik Bağlı Halojenlerin (AOX/TOX) Tayini

TS EN ISO 9562

Krom +6 (Cr+6 )Tayini, Spektrofotometrik Metot

ASTM D1687

Yüzey Aktif Madde Tayini, Spektrofotometrik Metot (Anionic-Nonionic)

SM 5540 B, C, D

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Tayini

SM 5210 B

SM 4500-O C, G

Parçalanabilir Organik Kirleticiler-5 Günlük BOI Test Metodu

SM 5210 B

SM 4500-O C, G

Yüzer Madde Tayini- Gözlem Metodu

İşletme İçi Metot-N-04

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini, Titrimetrik Metot

TS 2789

Spektrofotometrik Metot  ile Hidrazin Tayini

ASTM D 1385

TRIX Tayini

TS EN ISO 10304-1

TS EN ISO 14911

SM 10200 H

SM 4500-O C,G

SM 4500-P B,E

Hesaplama

Çözünmüş Oksijen (ÇO)-Oksijen Doygunluğu Tayini, Titrimetrik/Elektrokimyasal Metot

SM 4500-O C,G

Balık Biyo Deneyi (ZSF) Zehirlilik Tayini

TS 6020 EN ISO 7346-1

TS 5676

Yağ ve Gres / Katran Kalıntısı Tayini, Sokslet Ekstraksiyon Metot

SM 5520 B, D, E

GC/MS ile Uçucu Organik Maddelerin (VOC) Tayini

 

Uçucu Organik Bileşikler (VOCs)

(1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, 1,1-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene, 1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1,2-Dibromoethane, 1,2-Dichlorobenzene, 1,2-Dichloroethane, 1,2-Dichloropropane, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, Benzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane,Bromoform, Bromomethane, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroethane, Chloroform, Chloromethane, Dibromomethane, Dichlorodifluoromethane, Diisopropyl ether (DIPE), Ethyl tert-butyl ether (ETBE), Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene Methyl tert-butyl ether (MTBE), Methylene chloride, m-Xylene, Naphthalene, o-Xylene, p-Xylene, Styrene, t-Amyl ethyl ether (TAEE), t-Amyl methyl ether (TAME), Tetrachloroethene, Toluene, trans-1,2-Dichloroethene, Trichloroethene,Trichlorofluoromethane, Vinyl chloride, Acetone, Buthylalcohol, Acetic Acid)

EPA 5021 A

EPA 8260 C

İşletme İçi Metot -N-01

EPA 5030 C

 

Ön İşlem ve GC/MS ile Fosforlu Pestisitlerin Tayini

 

Phosphorous Pesticides

(Alachlor, Atrazine, Azinphos-Methyl, Bentazone, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Demeton O&S, Dichlorvos, Diuron, Fenitrothion, Isoproturon, Linron, Malathion, Mecoprop methyl ester, Mevinphos, Simazine, Triazophos, Trifluralin, 2,4-D (ester), 2,4-D (nonester))

EPA 3510 C

EPA 3620 C

EPA 3630 C

EPA 8141 B

İşletme İçi Metot:N-02

 

 

Ön İşlem ve GC/ECD ile Organokalaylı Bileşiklerin Tayini

 

Organotin Compounds

(Tributyltin, Triphenyltin)

 

ISO 17353

Ön İşlem ve GC/ECD ile Organoklorlu Bileşiklerin (Pestisit, PCB's) Tayini

 

Chlorinated Pesticides

(Aldrin, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan Sulfate, Endrin, Endrin  Aldehyde, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Isodrin, Methoxychlor, Mirex, o,p-(DDD, DDE, DDT), oxy-Chlordane, p,p'-(DDD, DDE, DDT), α-BHC, α-Chlordane, β-BHC, γ-BHC, γ-Chlordane, δ-BHC (Lindane))

 

Polychlorobiphenyls (PCBs)

(18, 28, 31, 52, 44, 101, 118, 138, 149, 153, 180, 170, 194, 209)

 

TS 2627 EN ISO 6468

Ön İşlem ve GC/MS ile Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini

Halogenated Hydrocarbons

(Polycholoro n-decane (C10 ), Polycholoro n-undecane (C11), Polycholoro n-dodecane (C12), Polycholoro n-tridecane (C13))

 

ISO 12010

Ön İşlem ve GC/MS ile Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini

 

Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs)

(Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene,Benzo (a) Antrcene, Benzo (a) Pyrene, Benzo (b) Fluoranthene, Benzo (g,h,i) Perylene, Benzo (k) Fluoranthene, Chrysene, Dibenz (a,h) Anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indone (1,2,3-cd) Pyrene, Naphthalene, Perylene, Phenanthrene, Pyrene)

 

Phenols

(2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4-Dinitrophenol, 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, o-Cresol  ( 2-Methylphenol ), m-Cresol ( 3-Methylphenol ), p-Cresol  ( 4-Methylphenol ), Phenol)

 

Halogenated Phenols

(2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2-Chlorophenol (o-Chlorophenol), 3-Chlorophenol (m-Chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-Chlorophenol), 4-Chloro-3-Methylphenol, Pentachloropheno)

 

Nonlyphenols

(4-(para)-Nonlyphenol, 4-n-Octylphenol, Para-Tert-Octylphenol)

 

Phthalate Esters

(Di (2-Ethylhexyl )Phthalate)

Chlorinated Pesticides

(Aldrin, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan Sulfate, Endrin, Endrin  Aldehyde, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Isodrin, Methoxychlor, Mirex, o,p-(DDD, DDE, DDT), oxy-Chlordane, p,p'-(DDD, DDE,DDT), α-BHC, α-Chlordane, β-BHC, γ-BHC, γ-Chlordane, δ-BHC (Lindane))

 

Halogenated Aromatic Hydrocarbons

(1,2,3,4-Tetrachlorobenzene, 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene, Hexachlorobenzene, Pentachloronitrobenzene, Pentachlorobenzene,  Other Compounds  Brominated-diphenylethers, Pentabromobiphenylethers)

 

Other Compounds

Brominated-diphenylethers,Pentabromobiphenylethers

 

EPA 8270 D

İşletme İçi Metot:N-02

EPA 3510 C

EPA 3620 C

EPA 3630 C

 

GC/FID/MS ile Toplam Alifatik/Aromatik Hidrokarbonların Tayini

TNRCC Metot  1005

TNRCC Metot  1006

GC/FID/MS ile Ham Petrol/Petrol Türevleri, Petrol Kökenli Yağlar ve Mineral Yağların Tayini

TS EN ISO 9377-2

GC/FID ile Toplam Petrol Hidrokarbonların (C10-C40) Tayini

Methods of Seawater Analysis

TS EN ISO 9377-2

Nitrit, Nitrat ve Amonyak Tayini, Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NH3 B,F

SM 4500-NO2 B,

SM 4500-NO3 E

Ön İşlemler ve ICP/OES ile Metal Tayini (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, P, Pb, Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Hg, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn)

Methods of Seawater Analysis

EPA 200.7

TS EN ISO 11885

EPA 3015 A

Toplam Fosfor (P) Tayini, Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P B,E

 

    

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA