SOIL/WASTE / Waste Analyses

Waste Analyses

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik EK-2 kapsamında

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Atık Analizlerinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Ölçüm ve Analiz Yapmaya Yetkilendirilmiş Parametre Listemiz. 

 ÇŞB
 Parametre  Analiz Metodu

Ön İşlemler

TS EN 12457-4

EPA 3051 A

Anyonlar

(Florür,  Klorür, Sülfat)

TS EN ISO 10304- 1

Ağır Metaller

(As, Ba, Cd, Cr, Cu, ,Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn )

EPA 200.7

BTEX

(Benzen, Toluen,  Etilbenzen, Ksilen)

ISO 22155

Fenol İndeksi

TS 6227 ISO 6439

Kuru Kalıntı, Nem, Kuru Madde

TS 9546 EN 12880

Mineral Yağ  (C10-C40)

TS EN 14039

PCB

(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

 

 

EPA 3665 A 

EPA 3540 C

EPA 3510 C

EPA 8082 A

pH

TS EN 12176

Toplam Çözünmüş Madde

SM 2540 C

Toplam Organik Karbon (TOK) /Çözünmüş Organik Karbon  (ÇOK)

TS 12089 EN 13137

Kızdırma kaybı  (LOİ)

TS EN 12879

 


 

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Atık Analizlerinde TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Parametre Listemiz. 

 TURKAK
 

ATIK ANALİZLERİ (ELUAT )

Ön İşlemler

TS EN 12457-4

EPA 3051 A

Ön İşlem ve ICP-OES ile Metal Tayini

(As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Hg, Sb, Zn, Pb, P, Se )

 

TS EN ISO 11885

EPA 200.7

EPA 3051 A

Fenol İndeksi Tayini, Spektrofotometrik Metot

TS 6227 ISO 6439

TOK Cihazı ile Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini

ISO 8245

TS 12089 EN 13137

Toplam Çözünen Katı Madde (TÇM ) Tayini, Gravimetrik Metot

SM 2540 C

İyon Kromatografi ile Anyon Tayini

( Cl-,F-, Br-, NO2-, NO3-, PO4-3, SO4=)

TS EN ISO 10304-1

İyon Kromatografi ile Katyon Tayini

( Li+, Na+, NH4+, Ca+2, Mg+2, K+, Mn+2, Sr+2, Ba+2 )

TS EN ISO 14911

Çamurda pH Tayini, Elektrokimyasal Metot

TS EN 12176

ATIK ANLAİZLERİ (ORİJİNAL ATIK ANALİZLERİ) 

TOK Cihazı ile Toplam Organik Karbon Tayini

ISO 8245

TS 12089 EN 13137

GC/FID/MS ile Toplam Hidrokarbonların (C10-C40) Tayini

Alifatik/Aromatik (C6-C12), (C12-C28), (C28-C35)

 

ISO 16703

TNRCC Metot  1005

TNRCC Metot  1006

GC/FID ile Mineral Yağların Tayini

TS EN 14039

Ön İşlemler ve GC/ECD ile PCB’lerin Tayini

 

Polychlorobipheyls (PCB)

(18, 28, 31, 52, 44, 101, 118, 138, 149, 153, 180, 170, 194, 209)

 

EPA 8082 A

EPA 3540 C

EPA 3665 A

EPA 3510 C

GC/MS ile Uçucu Organik Karbonların (VOC) Tayini

Aromatic Hydrocarbons

(Benzene, Ethylbenzene, m-Xylene, o-Xylene, p-Xylene, Toluene)

 

ISO 22155

EPA 5021 A

EPA 8260 C

İşletme İçi Metot -N-01

Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem, Su Muhtevası Tayini, Gravimetrik Metot

TS 9546 EN 12880

TS EN 14346

Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının (LOİ) Tayini, Gravimetrik Metot

TS EN 12879

 

    

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA