WATER/WASTEWATER / Water and Wastewater Analyses

Water, Wastewater Analyses

Water and Wastewater Analyses

 

1- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablolarında Verilen Parametrelerin Tamamı

2- Tehlikli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2'de Verilen Parametrelerin Tamamı

3- Balık Çiftrlikleri için TRİX Analizleri

4- Yetkili Kurumca (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce) İstenen Diğer Analizler

 

MEVZUAT (Mevzuat.gov.tr'ye link verilmiştir) Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği  31.12.2004   25687
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği 26.11.2005  26005
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği  24.01.2007  26413
Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği  13.06.2009  27257
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmi Yönetmeliği  30.11.2012  28483
İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik  10.10.2012  28437

 

 ANALİZ PARAMETRELERİ 

Su ve Atıksu Analizlerinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Ölçüm ve Analiz Yapmaya Yetkilendirilmiş Parametre Listemiz. 

ÇŞB

 

PARAMETRE

ANALİZ METODU

 

pH

SM 4500 H B

 

İletkenlik

SM 2510-B

 

Bulanıklık

TS 5091 EN ISO 7027

 

Çözünmüş Oksijen/Oksijen Doygunluğu

SM 4500 O G

 

Sıcaklık

SM 2550 B

 

Tuzluluk

SM 2520 B

 

Renk

TS EN ISO 7887

 

Askıda Katı Madde Tayini

TS EN 872

 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5)

SM 5210 B

 

Çökebilen Katı Madde

TS 7092

 

Toplam Çözünmüş Madde

 SM 2540- C

 

Toplam Katı Madde

TS 7093

 

Anyonlar

(Florür,  Klorür, Bromür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat Fosforu, Sülfat)

TS EN ISO 10304-1

 

Ağır Metaller

(Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Pb, P, Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Hg, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn )

EPA 3015 A

EPA 200.7

 

Amonyak, Amonyak Azotu, Amonyum, Amonyum Azotu 

ASTM D 1426

 

Fenol İndeksi

TS 6227 ISO 6439

 

Fenoller

(4-Chloro 3-methylphenol, 2,4-Dichlorophenol, Phenol, Halogenated phenols, Chlorophenols, o-Chlorophenol, p-Chlorophenol, m-Chlorophenol, Pentachlorophenol (PCP), 4-(para)-Nonylphenol, 4-n-Octylphenol, Para-Tert-Octylphenol)

EPA 3510 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D

 

Ftalatlar

(Di(2-ethylhexyl) phthalate)

 

 

EPA 3510 C 

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D

 

Halojenli Hidrokarbonlar

(C10-13 Chloroalkanes )

 

 

EPA 3510 C 

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D

 

Toplam Petrol Hidrokarbonları/ Ham Petrol ve Petrol Türevleri/ Katran ve Petrol Kökenli YağlarHidrokarbonları

TS EN ISO 9377-2

 

Hidrazin

ASTM D 1385

 

Hidrokarbonlar

SM 5520 D/ F

 

Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH)

(Benzo(b) fluoranthene, Benzo(k)fluranthene, Benzo(g,h,i) perylene, Benzo(a) pyrene, Fluoranthene, ,Inden(1,2,3-cd) pyrene, Naphthalene, )

EPA 3510 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D

 

Pestisitler (Fosforlu)

(Alachlor, Atrazine, Azinphos-Methyl, Bentazone , Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Demetons, Dichlorvos, Diuron, Fenitrothion, Isoproturon, Linuron, Malathion, Mecoprop methyl ester, Mevinphos, Simazine, Triazophos, Trifluralin, 2,4-D (ester),  2,4-D (nonester))

EPA 3510 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8141 A

 

Pestisitler (Klorlu)

(Aldrin, Atrazin, DDT, Dieldrin, Endosulphan, Endosulphan (Alpha), Endrin, , Isodrin, Hexachlorocyclohexane (HCH))

TS 2627 EN ISO 6468

 

Yarı Uçucu Halojenli Aromatik Hidrokarbonlar

(Trichlorobenzene (TCB), Pentachlorobenzene, Hexachlorobenzene(HCB), Brominated-diphenylethers, Pentabromobiphenylethers)

EPA 3510 C 

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D

 

Uçucu Hidrokarbonlar

(Dichloromethane, Trichloroethylene (TRI),Perchloroethylene (PER),1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Carbontetrachloride, 1,2-Dichloroethane(EDC), Hexachlorobutadiene(HCBD), Trichloromethane, Acetic acid, Acetone, Butyl alcohol)

EPA 5021 A

EPA 8260C

 

Katyonlar

(Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Lityum, Sodyum, Potasyum)

TS EN 14911

 

Klorofil-a

SM 10200 H

 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı

TS 2789

 

Krom 6+

ASTM D 1687

 

Mineral Yağlar ve Türevleri

TS EN ISO 9377-2

 

Serbest Klor  /Aktif Klor

SM 4500 Cl G

 

Sülfit

SM 4500 SO3-2  B

 

Sülfür

SM 4500 S-2 D

 

Serbest Siyanür  / Toplam Siyanür

SM 4500 CN- C

SM 4500 CN- E/I

 

Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR)

TS EN ISO 14911

 
 

Toplam Kjeldahl Azotu

SM 4500 Norg B

 

Toplam Azot

TS EN 12260

 

Yağ ve Gres

SM 5520 B

 

SM 5520 D

 

Yüzey Aktif Madde Tayini (MBAS) 

SM 5540 C D

 

Aromatik Hidrokarbonlar

(Benzene, Trichlorobenzene, Toluene,  o,m,p-Xylene)

EPA 5021 A

EPA 8260 C

 

Organokalaylı Bileşikler (Tributilin)

ISO 17353

 

Adsorplanabilir Organik Halojenler (AOX)(a)

TS EN ISO 9562

 

Toplam Uçucu Katı Madde

TS 7888

 

Fekal Streptokok

SM 9230 C

 
 

Salmonella

ISO 19250

 

Toplam ve Fekal Koliform

TS EN ISO 9308-1

TS EN ISO 9308-2

 

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Su, Atıksu, Nehir, Akarsu, Göl ve Gölet sularının Analizlerinde TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Parametre Listemiz. 

 TURKAK
PARAMETRE  ANALİZ METODU

pH Tayini, Elektrokimyasal Metot

TS EN ISO 10523

SM 4500 H+ B

İletkenlik (EC) Tayini, Laboratuvar Metodu

SM 2510 B

Tuzluluk Tayini, Elektriksel İletkenlik Metot

SM 2520 B

Renk Tayini, Spektrofotometrik Metot

TS EN ISO 7887

Sıcaklık Tayini, Laboratuvar Metodu

SM 2550 B

Bulanıklık-Işık Geçirgenliği Tayini, Görsel Karşılaştırma Metot

TS 5091 EN ISO 7027

Toplam Katı Madde (TKM) Tayini, Gravimetrik Metot

TS 7093

Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini, Gravimetrik Metot

SM 2540 C

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini, Gravimetrik Metot

TS EN 872

Toplam Uçucu Katı Madde (TUKM) Tayini, Gravimetrik Metot

TS 7888

Çökebilen Katı Madde (ÇKM) Tayini, Volumetrik Metot 

TS 7092

Toplam, Serbest, Zayıf Asitte Çözünebilen Siyanür (CN-) Tayini, Spektrofotometrik Metot

SM 4500-CN-C, E, I

Sertlik Tayini, EDTA Titrimetrik Metot

SM 2340 C

Asidite Tayini, Titrimetrik Metot

SM 2310 B

Alkalinite Tayini, Titrimetrik Metot

SM 2320 B

Sülfit (SO3-2 ) Tayini, Titrimetrik Metot

SM 4500-SO3-2 B

Sülfür (S-2 ) Tayini, Kolorimetrik Metot

SM 4500-S-2 D

Fenol İndeksi Tayini, Spektrofotometrik Metot

TS 6227 ISO 6439

İyon Kromatografi ile Anyon Tayini

( Cl-, F-, NO3-,NO2-,SO4-2, PO43-, Br-)

TS EN ISO 10304-1

İyon Kromatografi ile Katyon Tayini

( Li+, Na+, NH4+, Ca+2, Mg+2, K+ )

TS EN ISO 14911

Klorofil-a Tayini, Spektrofotometrik Metot

SM 10200 H

Toplam ve Serbest (Aktif) Klor (Cl2) Tayini, Spektrofotometrik Metot

SM 4500-Cl G

TOK Cihazı ile Toplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini

ISO 8245

TS 8195 EN 1484

TN Cihazı ile Toplam Azot (TN) Tayini

TS EN 12260

Toplam Kjeldahl Azotu

SM 4500-B

Organik Azot (N-org) Tayini, Hesap Metodu

TS EN 12260

ASTM D1426

TS EN ISO 10304-1

TOX Cihazı ile Adsorblanabilir Organik Bağlı Halojenlerin (AOX/TOX) Tayini

TS EN ISO 9562

Krom +6 (Cr+6 )Tayini, Spektrofotometrik Metot

ASTM D1687

Yüzey Aktif Madde Tayini, Spektrofotometrik Metot (Anionic-Nonionic)

SM 5540 B, C, D

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Tayini

SM 5210 B

SM 4500-O C, G

Parçalanabilir Organik Kirleticiler - 5 Günlük BOI Test Metodu

SM 5210 B

SM 4500-O C, G

Yüzer Madde Tayini- Gözlem Metodu

İşletme İçi Metot-N-04

Organik Madde (KMnO4 Cinsinden), Oksitlenebilirlik İçin Sarf Edilen Oksijen Miktarı - Permanganat İndeksi Tayini

TS 6288 EN ISO 8467

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini, Titrimetrik Metot

TS 2789

Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) Tayini

TS 7739

TS EN ISO 14911

Hesaplama

Değişebilir Sodyum Yüzdesi ( % Na) Tayini

(Na, Ca, Mg ile hesaplama yöntemi)

TS 7739

TS EN ISO 14911

Hesaplama

Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini

(Na, Ca, Mg ve Alkalinite ile hesaplama yöntemi)

TS 7739

TS EN ISO 14911

SM 2320 B

Hesaplama

Spektrofotometrik Metot  ile Hidrazin Tayini

ASTM D 1385

 

Çözünmüş Oksijen (ÇO)-Oksijen Doygunluğu Tayini, Titrimetrik/Elektrokimyasal Metot

SM 4500-O C,G

Balık Biyo Deneyi (ZSF) Zehirlilik Tayini

TS 6020 EN ISO 7346-1

TS 5676

Yağ ve Gres / Katran Kalıntısı Tayini, Sokslet Ekstraksiyon Metot

SM 5520 B, D, E

 

Ön İşlem ve GC/MS ile Fosforlu Pestisitlerin Tayini

 

Phosphorous Pesticides

(Alachlor, Atrazine, Azinphos-Methyl, Bentazone, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Demeton O&S, Dichlorvos, Diuron, Fenitrothion, Isoproturon, Linron, Malathion, Mecoprop methyl ester, Mevinphos, Simazine, Triazophos, Trifluralin, 2,4-D (ester), 2,4-D (nonester))

EPA 3510 C

EPA 3620 C

EPA 3630 C

EPA 8141 B

İşletme İçi Metot:N-02

 

Ön İşlem ve GC/ECD ile Organokalaylı Bileşiklerin Tayini

 

Organotin Compounds

(Tributyltin, Triphenyltin)

ISO 17353

 

GC/MS ile Uçucu Organik Maddelerin (VOC) Tayini

(1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, 1,1-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene, 1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1,2-Dibromoethane, 1,2-Dichlorobenzene, 1,2-Dichloroethane, 1,2-Dichloropropane, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, Benzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane,Bromoform, Bromomethane, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroethane, Chloroform, Chloromethane, Dibromomethane, Dichlorodifluoromethane, Diisopropyl ether (DIPE), Ethyl tert-butyl ether (ETBE), Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene Methyl tert-butyl ether (MTBE), Methylene chloride, m-Xylene, Naphthalene, o-Xylene, p-Xylene, Styrene, t-Amyl ethyl ether (TAEE), t-Amyl methyl ether (TAME), Tetrachloroethene, Toluene, trans-1,2-Dichloroethene, Trichloroethene,

Trichlorofluoromethane, Vinyl chloride, Acetone, Buthylalcohol, Acetic Acid)

 

EPA 5021 A

EPA 8260 C

İşletme İçi Metot -N-01

EPA 5030 C

Ön İşlem ve GC/ECD ile Organoklorlu Bileşiklerin (Pestisit, PCB's) Tayini

 

Chlorinated Pesticides

(Aldrin, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan Sulfate, Endrin, Endrin  Aldehyde, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Isodrin, Methoxychlor, Mirex, o,p-(DDD, DDE, DDT), oxy-Chlordane, p,p'-(DDD, DDE, DDT), α-BHC, α-Chlordane, β-BHC, γ-BHC, γ-Chlordane, δ-BHC (Lindane))

 

Polychlorobiphenyls (PCBs)

(18, 28, 31, 52, 44, 101, 118, 138, 149, 153, 180, 170, 194, 209)

TS 2627 EN ISO 6468

 

Ön İşlem ve GC/MS ile Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini

 

Halogenated Hydrocarbons

(Polycholoro n-decane (C10 ), Polycholoro n-undecane (C11), Polycholoro n-dodecane (C12), Polycholoro n-tridecane (C13))

ISO 12010

 

Ön İşlem ve GC/MS ile Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini

 

Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs)

(Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene,Benzo (a) Antrcene, Benzo (a) Pyrene, Benzo (b) Fluoranthene, Benzo (g,h,i) Perylene, Benzo (k) Fluoranthene, Chrysene, Dibenz (a,h) Anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indone (1,2,3-cd) Pyrene, Naphthalene, Perylene, Phenanthrene, Pyrene)

 

Phenols

(2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4-Dinitrophenol, 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, o-Cresol  ( 2-Methylphenol ), m-Cresol ( 3-Methylphenol ), p-Cresol  ( 4-Methylphenol ), Phenol)

 

Halogenated Phenols

(2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2-Chlorophenol (o-Chlorophenol), 3-Chlorophenol (m-Chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-Chlorophenol), 4-Chloro-3-Methylphenol, Pentachloropheno)

 

Nonlyphenols

(4-(para)-Nonlyphenol, 4-n-Octylphenol, Para-Tert-Octylphenol)

 

Phthalate Esters

(Di (2-Ethylhexyl )Phthalate)

  

Chlorinated Pesticides

(Aldrin, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan Sulfate, Endrin, Endrin  Aldehyde, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Isodrin, Methoxychlor, Mirex, o,p-(DDD, DDE, DDT), oxy-Chlordane, p,p'-(DDD, DDE,DDT), α-BHC, α-Chlordane, β-BHC, γ-BHC, γ-Chlordane, δ-BHC (Lindane))

 

Halogenated Aromatic Hydrocarbons

(1,2,3,4-Tetrachlorobenzene, 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene, Hexachlorobenzene, Pentachloronitrobenzene, Pentachlorobenzene,  Other Compounds  Brominated-diphenylethers, Pentabromobiphenylethers)

EPA 8270 D

İşletme İçi Metot:N-02

EPA 3510 C

EPA 3620 C

EPA 3630 C

GC/FID/MS ile Toplam Alifatik/Aromatik Hidrokarbonların Tayini

TNRCC Metot  1005

TNRCC Metot  1006

 

GC/FID/MS ile Ham Petrol/Petrol Türevleri, Petrol Kökenli Yağlar ve Mineral Yağların Tayini

TS EN ISO 9377-2

 

GC/FID ile Toplam Petrol Hidrokarbonların (C10-C40) Tayini

TS EN ISO 9377-2

Ön İşlemler ve ICP/OES ile Metal Tayini

(Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, P, Pb, Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Hg, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn)

EPA 200.7

TS EN ISO 11885

EPA 3015 A

Toplam Fosfor (P) Tayini, Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P B,E

 

    

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA