SOIL/WASTE / Soil Analyses

Soil Analyses

TOPRAK ANALİZ PARAMETRELERİMİZ


 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliği;

 

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesinde verilen parametreler,

Ek-2: Kirlilik Gösterge Parametreleri Listesi, Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler ve Faaliyete Özel Kirlilik Gösterge Parametreleri 

Analizlerinin yapılması. ve Toprak Numunelerinin Alınması

 


 

MEVZUAT (Mevzuat.gov.tr'ye link verilmiştir) Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik  08.06.2010 27605

 


 

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Toprak Analizlerinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Ölçüm ve Analiz Yapmaya Yetkilendirilmiş Parametre Listemiz. 

ÇŞB 

Parametre

Ölçüm/Analiz Metodu

Ön İşlemler

TS EN 12457- 4

EPA 3051 A

pH

TS ISO 10390

Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem, Su Muhtevası Tayini

TS 9546 EN 12880

TS ISO 11465

İletkenlik

TS ISO 11265

Ağır metaller

(As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Mo, Na, Ni, Hg, Se, Sn, Tl, Zn, P, Sb, Be, Ag, V, B)

EPA 200.7

Organik Madde

TS 8336

Toplam Azot (TN)

TS 8337 ISO 11261

Toplam Organik Karbon  (TOK)

TS 12089 EN 13137

C/N Oranı

TS 12089 EN 13137

TS 8337 ISO 11261

Yüzey Aktif Madde (LAS)

SM 5540 B, C

Yanma Kaybı (LOİ)

TS EN 12879

Krom6+

SM 3500 Cr B

Toplam Siyanür ve Serbest Siyanür

SM 4500 CN C/E

Anyonlar

(F-, Cl-)

TS EN ISO 10304-1

Poliklorlubifeniller PCBs

(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

ISO 10382

Uçucu Organik Bileşikler(VOC)

 

(Aseton (2-Propanon), Benzen, Bromodiklorometan, Bromoform, Butanol, 1,2-Diklorobenzen, 1,4-Diklorobenzen, 1,1-Dikloroetan, 1,2-Dikloroetan,1,1-Dikloroetilen, 1,2-cis-Dikloroetilen, 1,2-trans-Dikloroetilen, 2,4-Diklorofenol, 1,2-Dikloropropan, Vinil klorür, 1,3-Dikloropropen, Etilbenzen, Karbon disülfid, Klorobenzen, Klorodibromometan, Kloroform, Klorometan, Ksilen(karışım), m-Ksilen, o-Ksilen, Metil bromür, Metil tersiyer-bütil eter (MTBE), Metilen klorür, Naftalen, Nitrobenzen, Stiren, Nitrobenzen, 1,1,2,2-Tetrakloroetan, Tetrakloroetilen, Toluen, Triklorobenzen, 1,1,1-Trikloroetan, 1,1,2-Trikloroetan, Trikloroetilen)

EPA 5021 A

EPA 8260 C

Ftalatlar

(Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEPH), Di-n-butyl phthalate, Dimethyl phthalate, Butyl benzyl phthalate, Diethyl phthalate, Di-n-octyl phthalate)

EPA 3540 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D

Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH)

 

(Acenaphthene, Anthracene, Benz[a]anthracene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Pyrene, Benzo[a]pyrene, Chrysene, Naphthalene, Dibenzo[ah]anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno[123-cd]pyrene)

EPA 3540 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D

Fenoller

(2-chlorophenol, 2,4-dimethylphenol,  2,4-dinitrophenol, 2-nitrophenol, 4-nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol, 2,4,5-trichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol,  m-Kresol,  o-Kresol, p-Kresol)

EPA 3540 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D

Pestisitler

(Aldrin, DDD, DDE, DDT, Dieldrin, Endosülfan, Endrin, α-HCH (α-BHC), β-HCH (β-BHC), γ-HCH (Lindan))

ISO 10382

Toplam Petrol Hidrokarbonların

(Alifatik - (C5-C8),(C8-C16), (C16-C35), (Aromatik-(C6-C9),(C9-C16), (C16-C35)

ISO 16703

TNRCC Metot 1005

TNRCC Metot 1006

Toplam ve Adsorblanabilen Organik Halojenler (AOX,TOX)

TS EN ISO 9562

Escherichia Coli

EPA 1680

TS EN ISO 9308-2

Nonil Fenoller (NPE)

(Nonilfonelmonoetoksilat, Nonilfenol dietoksilat)

ASTM D 7065

Organokalaylı Bileşikler

(Tributilin bileşikleri )

TS EN ISO 23161

Toprak Bünyesi

ASTMD 422-63

Yağ ve Gres

SM 5520 E

Yarı Uçucu Organik Maddeler (sVOC)

(N-Nitrozodimetilamin, N-Nitrozo-di-N-propilamin, Pentaklorobenzen, Bis(2-kloroetil)eter,

Bis(2-kloroetoksi)metan, Heptaklorepoksit, Heptaklor, Hekzaklorobenzen, Hekzakloroetan, Hekzaklorosiklopentadien, Karbazol)

EPA 3540 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

EPA 8270 D


 

ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ 

Toprak Ölçüm ve Analizlerinde  TÜRKAK Tarafından Akredite Edilen Parametre Listemiz. 

 TURKAK

Parametre

Ölçüm/Analiz Metodu

Ön İşlemler

TS EN 12457-4

EPA 3051 A

Ön İşlem ve ICP-OES ile Metal Tayini

(As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, P, Pb, Mo, Na, Ni, Hg, Se, Sn, Tl, Zn, Ag, V, B, Sb, Be, Ca, Mg, K, Fe, Mn)

TS EN ISO 11885

EPA 200.7

EPA 3051 A

Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının (LOİ) Tayini, Gravimetrik Metot

TS EN 12879

Organik Madde Tayini, Titrimetrik Metot

TS 8336

İyon Kromatografi ile Anyon Tayini

(Cl-,F-, Br-, NO2-, NO3-, PO4-3, SO4=)

TS EN 12457-4

TS EN ISO 10304-1

Sülfür (S-2 ) Tayini, Titrimetrik Metot 

SM 4500-S-2 F

Fenol İndeksi Tayini, Spektrofotometrik Metot

TS 6227 ISO 6439

Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem, Su Muhtevası Tayini, Gravimetrik Metot

TS ISO 11465

TOK Cihazı ile Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) ve Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini

ISO 8245

TS 12089 EN 13137

Toplam Azot Tayini, Geliştirilmiş Kjeldahl Metot

TS 8337 ISO 11261

Toprakta pH Tayini, Elektrokimyasal Metot

TS 8332 ISO 10390

Çamurda pH Tayini, Elektrokimyasal Metot

TS EN 12176

İletkenlik (EC) Tayini, Laboratuvar Metotu

TS ISO 11265

TOX Cihazı ile Toplam Organik Bağlı Halojenlerin (AOX, TOX) Tayini

TS EN ISO 9562

Toprak Bünyesi Tayini

 

ASTMD 4722-63

Yağ ve Gres Tayini, Sokslet Ekstraksiyon Metodu

 

SM 5520 B, D, E

Kireç Tayini, Kalsimetrik Metot

 

TS 8335 ISO 10693

Ön İşlem ve GC/ECD ile Organoklorlu Bileşiklerin (PCBs) Tayini

 

Polychlorobiphenyls (PCBs)

(18, 28, 31, 52, 44, 101, 118, 138, 149, 153, 180, 170, 194, 209)

 

ISO 10382

Tuzluluk Tayini, Elektrokimyasal Metot

SM 2520 B

Organik Madde Tayini, Titrimetrik Metot

TS 8336

C/N Oranı, Hesaplama Metodu

ISO 8245

TS 12089 EN 13137

TS 8337 ISO 11261

Hesaplama

Yüzey Aktif Madde Tayini,(LAS), Spektrofotometrik Metot

SM 5540 B, C

GC/FID/MS ile Toplam Hidrokarbonların Tayini

 

Total Petroleum Hydrocarbons

TPH (Aliphatic)  (EC5 - EC8), TPH (Aliphatic)  (EC8> - EC16), TPH (Aliphatic)  (EC16> - EC35), TPH (Aromathic) (EC5 - EC9), TPH (Aromathic) (EC9> - EC16), TPH (Aromathic) (EC16> - EC35)

 

TNRCC Metot  1005

TNRCC Metot  1006

ISO 16703

Ön İşlem ve GC/ECD ile Organoklorlu Bileşiklerin (Pestisit, PCBs) Tayini

 

Chlorinated Pesticides

 

(Aldrin, Dieldrin, Endosulphan I, Endosulphan II, Endosulphan Sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Isodrin, Methoxychlor, Mirex, o,p-(DDD, DDE, DDT), oxy-Chlordane, p,p'-(DDD, DDE, DDT), α-BHC, α-Chlordane, β-BHC, γ-BHC, γ-Chlordane, δ-BHC (Lindane)),

ISO 10382

Ön İşlem ve GC/MS ile Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini

 

Phthalates

 

(Bis(2-ethylhexyl)phthalates (DEHP), Bis(2-chloroethyl)ether, Bis(2-chloroethoxy)methane,Butyl benzyl phthalate, Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate, Di-n-butyl phthalate, Di-n-octyl phthalate,)

 

PAHs

 

(Naphthalene, Anthracene, Acenaphthene, Benzo (a) Anthracene, Benzo (a) Pyrene, Benzo (b) Fluoranthene, Benzo (k) Fluoranthene, Dibenz (a,h) Anthracene, Fluoranthene,

Fluorene, Indone (1,2,3-cd) Pyrene, Chrysene, Pyrene)

 

Halogenated Hydrocarbons

 

(1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, 1,2-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, Chlorobenzene,

Pentachlorobenzene, Trichlorobenzene,)

EPA 8270 D

İşletme İçi Metot -N-02

EPA 3540 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

 

Ön İşlem ve GC/MS ile Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini (Devamı)

 

Phenols

 

(2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Chlorophenol, 2-Nitrophenol, 4- Nitrophenol, Phenol, o-Cresol  ( 2-Methylphenol ), m-Cresol ( 3-Methylphenol ), p-Cresol  ( 4-Methylphenol ), Pentachlorophenol)

 

Nitro Aromatic Hydrocarbons

 

(Nitrobenzene, 2,4-Dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene)

 

EPA 8270 D

İşletme İçi Metot -N-02

EPA 3540 C

EPA 3630 C

EPA 3620 C

 

GC/FID/MS ile Uçucu Organik Karbonların (VOC) Tayini

 

Aromatic Hydrocarbons

 

(Benzene, Ethylbenzene, Xylene, karışım, m-xylene, o-xylene, Styrene, Toluene)

 

Alcohol/Ketone/Carboxylic Acid 

 

(Acrylamide, Acrylonitrile, Acrolein, Acetone (2-Propanone), Butanol, Methyl tert-butyl ether (MTBE), Vinyl acetate)

 

ISO 22155

EPA 5021 A

EPA 8260 C

İşletme İçi Metot:N-01

EPA 5035 A

 

GC/FID/MS ile Uçucu Organik Karbonların (VOC) Tayini

 

Halogenated Hydrocarbons

 

(1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, 1,1-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethylene, 1,2-cis-Dichloroethylene, 1,2-Dichloroethane, 1,2-Dichloropropane, 1,2-trans-Dichloroethylene, 1,3-Dichloropropene, Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon tetrachloride, Chlorodibromomethane, Chloroform, Chloromethane, Methyl bromide, Methyl chloride, Tetrachloroethylene, Trichloroethylene, Vinyl Chloride , Total Volitale Organic Compounds (TVOC))

 

ISO 22155

EPA 5021 A

EPA 8260 C

İşletme İçi Metot:N-01

EPA 5035 A

 

Ön İşlem ve GC/MS ile Nonylfenollerin (NPE) Tayini

 

(Nonlyphenol mono ethoxylate, Nonlyphenol di ethoxylate)

ASTM D 7065

Ön İşlem ve GC/MS ile Organokalaylı Bileşiklerin Tayini

 

Organotin Compounds

 

(Tributyltin, Triphenyltin, Dibuthyltin)

 

TS EN ISO 23161

 

    

Şirket Merkezi :Uğurmumcu cad. Kırçiçeği Sok. No:8/1 GOP-Çankaya/ANKARA 
Laboratuvar    :Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674.Sok No:5 İncek-Gölbaşı/ANKARA